Obowiązek alimentacyjny

cash-cent-child-1246954.jpg

Co to są alimenty ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, które pozwolą na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Kodeks stanowi, że oboje rodzice winni ponosić koszty utrzymania dziecka.

Co w sytuacji, gdy jedna ze stron nie chce dobrowolnie przekazywać środków na bieżące utrzymanie dziecka?

Polskie prawo daje rodzicowi, który zamieszkuje w tym przypadku z dziećmi, możliwość wystąpienia z pozwem o alimenty do sądu rodzinnego. Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego – może być to sąd najbliższy miejscu, w którym mieszka pozwany lub ten najbliższy miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.

Jaka jest wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd. Bierze on pod uwagę usprawiedliwione potrzeby osoby małoletniej oraz możliwości majątkowe i zarobkowe osoby, która winna łożyć na utrzymanie dziecka. Usprawiedliwionymi potrzebami są te, które pozwalają małoletniemu dziecku żyć w warunkach dostosowanych do jego wieku, stanu zdrowia, uzdolnień oraz indywidualnych okoliczności – przede wszystkim chodzi tu o zakup żywności, zakup środków czystości, materiałów do nauki i zapewnienie warunków bytowo-mieszkaniowych. Jeśli dziecko wymaga opieki medycznej, będzie to również zakup lekarstw i opłacenie kosztów leczenia.

Sąd bierze również pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej do łożenia na utrzymanie uprawnionego (dziecka). Nie chodzi jedynie o osiągane dochody, ale również wiek, zdolność do podjęcia pracy, doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

Sąd przy ustalaniu alimentów bierze również pod uwagę osobiste starania w wychowaniu dziecka i zaangażowanie w jego rozwój. W sytuacji, kiedy pozwany rodzic nie interesuje się dzieckiem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd zasądzi wyższe alimenty na rzecz dziecka.

Co zrobić gdy osoba zobowiązana nie płaci alimentów?

Zdarzają się sytuacje, gdy osoba zobowiązana nie chce ponosić koszów utrzymania dziecka – uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Rodzic, który samotnie wychowuje dziecko, ma pewne instrumenty, które mogą mu pomóc w egzekucji świadczenia. Przede wszystkim taka osoba może udać się do komornika sądowego. Rolą komornika jest ustalenie gdzie przebywa dłużnik i wyegzekwowanie od niego należności alimentacyjnych (np. zajęcie rachunku bankowego osoby zobowiązanej). Egzekucja świadczenia alimentacyjnego może trwać długo. Z pomocą przychodzi wówczas fundusz alimentacyjny, z którego rodzic wychowujący dziecko może pobierać świadczenie alimentacyjne. Dla wielu osób samotnie wychowujących dziecko jest to duże udogodnienie.

Należy pamiętać, że powyższe opracowanie zawiera jedynie ogólne zasady dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków i nie może zastąpić porady prawnej. 
Jeżeli szukają Państwo specjalisty z zakresu prawa rodzinnego zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią.

adw. Sebastian de Ostoja-Starzewski

Media społecznościowe:

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

adults-agreement-application-1059109.jpg

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje co do zasady majątkowa wspólność małżeńska. Wspólność ta jest szczególnym rodzajem współwłasności łącznej, która wygasa dopiero w momencie ustania małżeństwa, tj. rozwodu, separacji lub śmierci jednego z małżonków. Przyjmuje się, że udziały małżonków w majątku dorobkowym są równe. Każdy z małżonków może mieć także majątek osobisty, w skład którego wchodzą przykładowo przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, spadki i darowizny (chyba że spadkodawca lub darczyńca przekazał je dla obojga małżonków).

Zazwyczaj do podziału majątku pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami dochodzi w ramach osobnego procesu, wytoczonego po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Sąd może także dokonać podziału majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej – na wniosek złożony przez co najmniej jednego z małżonków.

W celu podzielenia majątku wspólnego (już po zakończeniu sprawy o rozwód), należy złożyć wniosek o podział majątku do sądu rejonowego właściwego według położenia dzielonego dobytku.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy opłacić w kasie sądu lub przelewem na konto dochodów budżetowych (numery kont znaleźć można na stronach internetowych sądów). Opłata ta wynosi 1000 zł lub 300 zł, gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku.

Planując wydatki związane z przeprowadzeniem sprawy o podział majątku warto uwzględnić także koszty opinii biegłego rzeczoznawcy, który na zlecenie sądu wyceni wartość rynkową majątku (np. wspólnego mieszkania).

Jak już wskazano, przyjmuje się, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. W trakcie sprawy o podział majątku wspólnego można jednak domagać się ustalenia, że jeden z małżonków w większym stopniu przyczynił się do powstania tego majątku, dążąc do tego, by wspólny majątek podzielić w oparciu o nierówne udziały (np. 25% i 75%).

Postępowania o podział majątku nie trzeba przeprowadzać bezpośrednio po zakończeniu sprawy rozwodowej, ale warto pamiętać, że z upływem czasu ciężej odszukać lub odtworzyć potrzebne dokumenty co sprawia, że postępowanie w sądzie przedłuża się i wiąże się z coraz większymi kosztami.

Należy pamiętać, że powyższe opracowanie zawiera jedynie ogólne zasady dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków i nie może zastąpić porady prawnej.
Jeżeli szukają Państwo specjalisty z zakresu prawa rodzinnego zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią.

adw. Joanna Kalandyk

Media społecznościowe: